El blog de cubells

Tens la llibreria libxml2 instal·lada?

En instal·lar Odoo versió 11.0 en un Ubuntu 18.04.1 acabadet d'instal·lar...

$ git clone -b 11.0 https://github.com/OCA/OCB.git odoo
...
...
$ cd odoo
$ sudo -H pip3 install -r requirements.txt

Doncs arriba un moment, quan intenta constuir wheels per a lxml..

Building wheels for collected packages: lxml
 Running setup.py bdist_wheel for lxml ... -

que la compilació casca estrepitosament:

...
...
building 'lxml.etree' extension
creating build/temp.linux-x86_64-3.6
creating build/temp.linux-x86_64-3.6/src
creating build/temp.linux-x86_64-3.6/src/lxml
x86_64-linux-gnu-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -g -fdebug-prefix-map=/build/python3.6-EKG1lX/python3.6-3.6.5=. -specs=/usr/share/dpkg/no-pie-compile.specs -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -Isrc/lxml/includes -I/usr/include/python3.6m -c src/lxml/lxml.etree.c -o build/temp.linux-x86_64-3.6/src/lxml/lxml.etree.o -w
In file included from src/lxml/lxml.etree.c:515:0:
src/lxml/includes/etree_defs.h:14:10: fatal error: libxml/xmlversion.h: No such file or directory
#include "libxml/xmlversion.h"
     ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
compilation terminated.
Compile failed: command 'x86_64-linux-gnu-gcc' failed with exit status 1
cc -I/usr/include/libxml2 -c /tmp/xmlXPathInitn62qeoo7.c -o tmp/xmlXPathInitn62qeoo7.o
/tmp/xmlXPathInitn62qeoo7.c:1:10: fatal error: libxml/xpath.h: No such file or directory
#include "libxml/xpath.h"
     ^~~~~~~~~~~~~~~~
compilation terminated.
*********************************************************************************
Could not find function xmlCheckVersion in library libxml2. Is libxml2 installed?
*********************************************************************************

La solució és instal·lar aquestos 2 paquets:

$ sudo apt-get install libxml2-dev libxslt1-dev libsasl2-dev python-dev libldap2-dev libssl-dev

Per si vos trobeu amb això.

Sense comentaris encara. Comenta ara