El blog de cubells

Adéu ifconfig, benvingut ip

Si instal·leu un sistema lliure en el vostre ordinador, potser ja no tindreu instal·lada la comanda ifconfig. Aquesta aplicació ha estat l'encarregada de mostrar-nos les dades de la nostra xarxa des de sempre. Per exemple, en el meu ordinador tinc això:

$ ifconfig
docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.17.0.1 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.17.255.255
    ether 02:42:9f:19:19:bf txqueuelen 0 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.0.14 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
    inet6 fe80::82fa:5bff:fe03:11bf prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 80:fa:5b:03:11:bf txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 101221 bytes 123306019 (123.3 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 42755 bytes 5431746 (5.4 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    device interrupt 30 base 0xd000 

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 4726 bytes 1581659 (1.5 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 4726 bytes 1581659 (1.5 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    ether a0:a8:cd:3b:64:f1 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

Com que té un escàs suport per les xarxes ipv6, la comanda ifconfig està obsoleta des del 2009. Ara en lloc d'aquesta, hem d'usar la comanda ip. Mireu la diferència en la sortida:

$ ip -c a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
  link/ether 80:fa:5b:03:11:bf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.0.14/24 brd 192.168.0.255 scope global eth0
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 fe80::82fa:5bff:fe03:11bf/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever
3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
  link/ether a0:a8:cd:3b:64:f1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default 
  link/ether 02:42:9f:19:19:bf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
    valid_lft forever preferred_lft forever

Així que comencem a acostumar-nos i a revisar el manual:

$ man ip

Sense comentaris encara. Comenta ara